3d立体金属镶嵌的英文装饰字体 - Jewel Gift PNG Alphabet

这是一款3d立体金属镶嵌的英文装饰字体,它是由金银制成的 3D 渲染高品质字母和其他标志,具有抽象珠宝表面。它基本上是一组具有透明背景的高分辨率 PNG 文件(平均分辨率为 10 兆像素)。请考虑仅英语字符和基本标点符号可用。

25xt-175006 Jewel-Gift-PNG-Alphabetz2.jpg

25xt-175006 Jewel-Gift-PNG-Alphabetz3.jpg

25xt-175006 Jewel-Gift-PNG-Alphabetz4.jpg

25xt-175006 Jewel-Gift-PNG-Alphabetz5.jpg