3d立体抽象形状的插画元素模型素材-Abstract Shapes

一套3d立体抽象形状的插画元素模型素材,总共有50个插画元素,素材提供.PNG、.OBJ、.GLB等格式文件,3d文件可自由编辑修改。素材可以让任何设计都变得明亮有趣。具有 5 种颜色选项的可编辑插插画将允许您创建自己独特且无法模仿的设计。

25xt-166027-Abstract Shapes Vol 51.jpg

25xt-166027-Abstract Shapes Vol 52.jpg

25xt-166027-Abstract Shapes Vol 53.jpg

25xt-166027-Abstract Shapes Vol 54.jpg

25xt-166027-Abstract Shapes Vol 55.jpg

25xt-166027-Abstract Shapes Vol 56.jpg

25xt-166027-Abstract Shapes Vol 57.jpg