SaaS CRM网站后台管理dashboard ui kit设计模板 - EzyCRM UI Kit

一套SaaS CRM网站后台管理dashboard ui kit设计模板,总共有50多个页面,包括 SaaS、CRM 管理仪表板、电子商务和销售管理等相关页面,还有 50 多个独特的组件,这些组件易于定制修改。素材格式为figma。100%矢量,确保可以轻松编辑所有对象和符号。

25xt-165721-SaaS - EzyCRM UI Kit2.jpg

25xt-165721-SaaS - EzyCRM UI Kit1.jpg

25xt-165721-SaaS - EzyCRM UI Kit3.jpg

25xt-165721-SaaS - EzyCRM UI Kit4.jpg

25xt-165721-SaaS - EzyCRM UI Kit5.jpg

25xt-165721-SaaS - EzyCRM UI Kit6.jpg