FCPX视频剪辑的特效插件素材集合包—LenoFX Mega Pack

LenoFX Mega Pack是一套Final Cut Pro X视频剪辑的特效插件素材集合包,总共有89个插件和3071个视频元素,插件种类非常丰富,包含了标题、转场发生器效果、字幕条、徽标Logo展示、动态图形、标注、线条呼出动画标题、多图展示、信息图表、分屏、背景动画、社交媒体推广、故障干扰元素、侧边栏等。另外素材还一整套完整的视频教程,非常适合初学者使用。

25xt-488678-LenoFX Mega Pack.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack1.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack2.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack3.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack4.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack5.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack6.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack7.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack8.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack9.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack10.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack11.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack12.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack13.jpg

25xt-488678-LenoFX Mega Pack14.jpg