3d流体效果的混合器画笔工具笔刷和图形元素ps素材包

一套用于创作3d流体图形元素的笔刷和元素工具包。包含有1个流体效果笔刷、60个用于流体创作混合器画笔工具的渐变色(png色彩集合图片,psd色彩集合图片,独立的png渐变色图片),140个png格式的3d流体图形雅元素(14个独立元素,每个元素10种颜色纹理),1个用于创作的psd文件。

这是一款出色的 Adobe Photoshop 创意设计工具包。工具使用非常简单,打开Shape Maker.psd文件,载入Fluid Brush Preset.abr画笔文件,选择画笔,选择“混合器画笔工具”。然后打开Gradient Palette.psd文件,Alt + 鼠标右键 选择生成效果的圆形渐变色图案。然后回到Shape Maker.psd文件开始你的创作吧!

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop1.jpg

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop2.jpg

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop3.jpg

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop4.jpg

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop5.jpg

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop6.jpg

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop7.jpg

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop8.jpg

25xt-488512-3D Fluid Mixer Brush Gradients for Adobe Photoshop9.jpg