ls.graphics出品高质量苹果设备组合样机模板[7.9GB]

一套苹果设备组合场景的ui设计展示样机模型素材集合包,总共有30个场景,包含了苹果最新的不同设备的组合展示,同种设备不同角度组合展示,设备包含有:新iMac、新款16寸MacBook Pro、iPhone 13系列、Apple Watch、iPad、键盘、手写笔等。样机提供粘土版本和真实材质版本,粘土版由于单独渲染的阴影和反射层,您可以轻松地为设备着色以使您的场景具有风格外观。素材提供figma、sketch、psd等格式,psd格式有3k和6k两种分辨率,可自由编辑修改和使用。

25xt-487768-Apple Set Bundle1.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle2.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle3.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle4.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle5.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle6.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle7.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle8.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle9.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle10.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle11.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle12.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle13.jpg

25xt-487768-Apple Set Bundle14.jpg