beatnik风格的个性英文手绘字体—Surfnik

Surfnik是一款手绘字体,灵感来自 1950 年代和 60 年代的 beatnik 和冲浪文化。字体具有有趣、松散的设计,是那个时代典型的低俗粉丝杂志、电影海报和广告常见的字体风格。无论是宣传当地的冲浪店、汉堡店还是其它,它都是一种以俏皮、怀旧的感觉唤起过去时代的字体。

Surfnik 采用全大写设计,包括独特的大写和小写字符、标点符号、语言支持和数字。它还带有六种样式,它们混合了权重和轮廓,在标题和标题中创造性地组合时看起来很棒。字体格式有OTF、TTF、WOFF。

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz2.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz3.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz4.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz5.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz6.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz7.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz8.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz9.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz10.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz11.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz12.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz13.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz14.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz15.jpg

25xt-487305 Surfnik-A-Hand-Made-Vintage-Surf-and-Beatnik-Fontz16.jpg