B端后台管理仪表盘界面设计模板

一套B端后台管理仪表盘界面设计模板, 包含了50 多个预制模板、UI 样式指南、380个ui设计组件和200 多个元素图标符号,你可以使用这些模板可以轻松创建设计页面。模板提供深色模式和浅色模式,有Adobe Photoshop、Adobe XD、Sketch 和 Figma等格式,可轻松的编辑修改和定制。

25xt-487187 Dashcom-UI-Dashboard-Kitz2.jpg

25xt-487187 Dashcom-UI-Dashboard-Kitz3.jpg

25xt-487187 Dashcom-UI-Dashboard-Kitz4.jpg

25xt-487187 Dashcom-UI-Dashboard-Kitz5.jpg

25xt-487187 Dashcom-UI-Dashboard-Kitz6.jpg

25xt-487187 Dashcom-UI-Dashboard-Kitz7.jpg

25xt-487187 Dashcom-UI-Dashboard-Kitz8.jpg