Android material设计风格的app设计规范模板

一套适用于Android material设计风格的app设计规范模板,总共有200多个精心设计的页面,1000多个UI设计组件,100多个图标,3d图标。页面包含有:引导页、注册登录页、首页、菜单、个人中心、消息中心等。模板提供XD、Figma、Sketch格式文件,您可以自由编辑修改和使用。可以作为各行业app设计的参考素材。

25xt-161099 MaterialUIKit20z3.jpg

25xt-161099 MaterialUIKit20z4.jpg

25xt-161099 MaterialUIKit20z5.jpg

25xt-161099 MaterialUIKit20z6.jpg

25xt-161099 MaterialUIKit20z7.jpg

25xt-161099 MaterialUIKit20z8.jpg

25xt-161099 MaterialUIKit20z9.jpg

25xt-161099 MaterialUIKit20z10.jpg