Skeuomorphic风格的苹果手表app UI Kit设计模板-Boro

Boro是一套Skeuomorphic风格的apple watch多功能app UI Kit设计模板,总共有24多个高品质页面,包括时钟、日历、新消息提示、来电显示、钱包、地图导航等。模板提供Figma格式文件,整体风格极具现代感,其中的所有元素都可编辑,您可以根据需要进行自定义。

25xt-160479 BoroUiforapplewatchappsz3.jpg

25xt-160479 BoroUiforapplewatchappsz4.jpg

25xt-160479 BoroUiforapplewatchappsz5.jpg

25xt-160479 BoroUiforapplewatchappsz6.jpg

25xt-160479 BoroUiforapplewatchappsz7.jpg

25xt-160479 BoroUiforapplewatchappsz8.jpg