sketch格式的UX原型设计的流程线框图套件

一组sketch格式的UX原型设计的流程线框图套件,包括了2个矢量流程图、8种流程元件图(方形、跑道形、菱形、虚线方形、叠加图层形等)、48种连接器类型(箭头、开始结束、提示符、线条等)以及深色模式。模板为Sketch格式,您可以根据需要设置明暗模式、自由调整线框。

25xt-126408 Kraftflowz3.jpg

25xt-126408 Kraftflowz4.jpg

25xt-126408 Kraftflowz5.jpg

25xt-126408 Kraftflowz6.jpg

25xt-126408 Kraftflowz7.jpg

25xt-126408 Kraftflowz8.jpg