app后台管理的数据统计信息图表页面界面设计模板

一套精美创意的app数据统计信息图表页面界面设计模板,总共有10个页面,页面内包括有柱状统计图、月度饼状统计图、每日消费汇总、个人投资、人均消费百分比等高品质信息图表。模板提供Figma格式,所有图表元素都可编辑,您可以根据需要自由修改使用。模板整体风格简明直观,重点统计数据突出,满足统计相关的所有设计需求。

25xt-126244 StatisticsandPieChart-MobileAppTemplatez2.jpg

25xt-126244 StatisticsandPieChart-MobileAppTemplatez3.jpg

25xt-126244 StatisticsandPieChart-MobileAppTemplatez4.jpg

25xt-126244 StatisticsandPieChart-MobileAppTemplatez5.jpg