3D立体抽象的点阵线条组成的球形矢量背景图素材

一组3D立体抽象的点阵线条组成的球形矢量背景图素材,总共有100个复杂抽象形态的图形。图形使用软件生成,以球体作为基础图形,具有非规则的立体几何造型,不规则交错的立体线条具有强烈的视觉冲击力,营造出未来科技感的抽象效果。素材提供SVG和EPS两种文件格式,您可以使用Photoshop或Illustrator随意修改图形的颜色,缩放大小等,自定义每个设计的外观。素材可用于科技感的设计背景图,或杂志封面,品牌设计辅助图形。

25xt-612080 GEO100VECTORSz2.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz3.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz4.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz5.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz6.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz7.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz8.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz9.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz10.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz11.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz12.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz13.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz14.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz15.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz16.jpg

25xt-612080 GEO100VECTORSz17.jpg