3D立体抽象电流纹理的未来主义线条艺术背景图片

一组3D立体抽象电流纹理的未来主义线条艺术背景图片素材,总共包含10个不同的抽象电流线条纹理的背景图片,图形使用高质量和高分辨率的3D渲染,具有非规则的粒子电流线条造型,交错的立体线条具有强烈的视觉冲击力。

素材提供JPG和PNG两种文件格式,尺寸为300dpi的5000(w) × 3333(h) px,您可以随意修改线条的颜色,缩放大小。素材可用于科技感的设计背景图,或杂志封面,品牌设计辅助图形,将使您的设计壮观时尚。

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz2.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz3.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz4.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz5.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz6.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz7.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz8.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz9.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz10.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz11.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz12.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz13.jpg

25xt-710640 ElectricParticleFieldsBackgroundsz14.jpg