Figma格式的网页后台文本编辑器设计模板

这是一组Figma格式的网页后台文本编辑器设计模板,文件内包含了文件导航编辑器,仪表板和页面导航、登录表单等。

用于编辑器的大量现成组件有助于轻松开发和快速更改样式,只需单击几下,便可以使该UI-kit适应您的项目。    


Text editor for figma-3.jpg

Text editor for figma-2.jpg

Text editor for figma-4.jpg

Text editor for figma-1.jpg

Text editor for figma-6.jpg

Text editor for figma-5.jpg